Lĩnh vực hoạt động

KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG

• Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công Đường 788 – tỉnh Tây Ninh.

• Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công Đường 782 – tỉnh Tây Ninh.

• Lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công Đường Kà Tum-Tân Hà – tỉnh Tây Ninh.