Dự án tiêu biểu

Quy hoạch cấp nước tỉnh Tây Ninh đến năm 2030

Cấp nước Tây Ninh

 

- Loại hình: Quy hoạch Xã Nông Thôn Mới

- Quy mô: 3650ha

- Địa điểm Xã Hảo Đước - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh

 

- Chủ đầu tư: UBND xã Hảo Đước

- QĐPD số 2431/QĐ-UBND ngày 13/12/2012